Privacybeleid

Tijssen & Saes Advocaten en Belastingkundigen verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”). Ten behoeve van uw privacy gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Ons privacybeleid ziet op de volgende punten:

 • welke persoonsgegevens verwerken wij;
 • met welk doel en grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens;
 • hoe lang worden gegevens bewaard;
 • met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld;
 • hoe worden uw persoonsgegevens beschermd;
 • wat zijn uw rechten;
 • gebruik van cookies.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder andere de volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • adresgegevens zoals uw e-mailadres, woon/postadres en telefoonnummer;
 • gegevens als u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres;
 • gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van nieuwsbrieven of bijeenkomsten;
 • gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij verkrijgen of van u ontvangen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat u deze aan ons verstrekt. U geeft bijvoorbeeld gegevens bij het sluiten van een overeenkomst met ons, door het invoeren van gegevens op onze
website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Ook kunnen wij gegevens krijgen uit andere bronnen, zoals wederpartijen, een andere advocaat, het
Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doel en grondslag
Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • voor het verlenen van juridische bijstand;
 • om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • voor commerciële activiteiten, zoals nieuwsbrieven, bijeenkomsten of andere berichtgevingen waar u belang bij kunt hebben;
 • om uw sollicitatie te behandelen;
 • ten behoeve van statistieken van het gebruik van de website.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

Bewaren
Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard zo lang dat nodig is voor het betreffende doel of om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Delen van gegevens
Het kan voorkomen dat het nodig is dat wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals bijvoorbeeld:

 • derden die betrokken zijn bij onze juridische dienstverlening, zoals andere advocaten, wederpartijen, overheden, gerechtelijke instanties, etc;
 • toezichthouders en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Derden die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals dienstverleners op het gebied van ICT of communicatie, dan wel andere dienstverleners die aan ons bepaalde ondersteunende diensten bieden.

Delen van uw persoonsgegevens met derden geschiedt enkel met inachtneming van de in dit Privacybeleid gemelde doelen en grondslagen. Derden die uw persoonsgegevens ontvangen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk. Indien een derde als verwerker dient te worden aangemerkt, dan zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst afsluiten die voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. Dit dient dan voor een zorgvuldige omgang met uw gegevens.

Bescherming
Door ons zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Indien u hierover vragen heeft of indien u denkt dat uw gegevens worden geschonden, neem dan s.v.p. contact met ons op via de in aanhef opgenomen contactgegevens.

Uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage. Dit houdt in dat u inzage kunt verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben.
 • Recht op rectificatie of verbetering. Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt kunt u verzoeken om aanpassing.
 • Recht op verwijdering. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin dat niet of niet geheel mogelijk is, bijvoorbeeld indien wij vanwege wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens nog een bepaalde tijd te bewaren.
 • Recht om bezwaar te maken. U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens of u kunt verzoeken om verwerking van uw gegevens te beperken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin dat niet of niet geheel mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen.
 • Recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in de vorm van een computerbestand.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij niet (geheel) aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld indien wij vanwege wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te verwerken of te bewaren.

Cookies
Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact
Indien u over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen of opmerkingen heeft, dan wordt u verzocht daarover contact met ons op te nemen.

Onze contactgegevens:
Tijssen & Saes Advocaten en Belastingkundigen
Minderbroederssingel 42
6041 KK Roermond
T: 0475 – 33 51 15
E: info@tsadvo.nl

Dit Privacybeleid is voor het laatst geactualiseerd op 23 mei 2018. Indien dat nodig of wenselijk wordt geacht, behouden wij ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Dat zal dan geschieden door een geactualiseerde versie van dit document beschikbaar te stellen. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Indien er sprake is van een wezenlijke wijziging van het Privacybeleid, dan zal dat ook met een duidelijke kennisgeving op onze website aangekondigd worden.